Liturgie komende zondag

Zondagmorgen  –  23 februari 2020 om 09.30 uur (Voorbereiding H.A.)
                                    (Groeizondag 4: Thema Besteding van de zondag)
Voorganger : Leesdienst, br. A.L. Smit
Organist : Heerko Koops

Oefenlied vooraf : Opwekking 705  ‘Aan de maaltijd wordt het stil’

Mededeling kerkenraad
Votum / Groet
Zingen GK, Psalm 84 : 1 en 2 (Hoe lieflijk is uw huis o heer)
Bidden
Zingen, Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)
Lezen,  Genesis 2: 1 t/m 4; Exodus 20: 8 t/m 11; Deuteronomium 5: 15 t/m 18; Jesaja 58: 13 en 14; Marcus 2: 23 t/m 28 en Kolossenzen 2: 16 en 17
Zingen, GK Psalm 122: 1,2 en 3 (Ik was verheugd toen men mij zei)
Preek
Zingen, GK Gezang 228 alle verzen (Jezus leeft in eeuwigheid)
Lezen, 1e helft avondmaals formulier 1.
Zingen Opwekkingslied 428 (Genade, zo oneindig groot)
Bidden
Collecte
Zingen GK Gezang 238: 1 (Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser)
Zegen
Gezongen amen, G.K. Gezang 182e


Zondagmiddag – 23 februari  2020  om 14.30 uur
Voorganger :  ds. A.P. Feijen, Hardenberg-Baalder-Zuid
Organist
: Gert Schoemaker

Oefenlied vooraf : GK 229:1,2 ‘Wij zingen God ter ere’

Welkom en mededelingen
Votum en zegen
Zingen, LB 289 `Heer, het licht van uw liefde schittert’
Gebed
Lezen, Joh 1: 1-18; Hebr. 12: 18-25a
Zingen, GK Psalm 76 , alle coupletten `Heel Juda kent…’
Tekst, Joh 1: 16-17
Preek
Zingen, Opwekking 428’`Genade zo oneindig groot’
Geloofsbelijdenis Evangelische liedbundel 289
Gebed
collecte
Zingen, LB 425 `Vervuld van uw zegen
Zegen
Gezongen amen, G.K. Gezang 182e